welkom

Als consulent/ docent ethiek ben ik actief in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs.

Het uitdragen en uitleggen wat het belang is van vakbekwaam zijn, is een terugkerend thema. Daaronder versta ik dat het belangrijk is aan te sluiten bij de belevingswereld en leefsituatie van de persoon die je als beroepsbeoefenaar ondersteunt of onderwijst.
Dat ethiek daarin een eigen plek heeft, is voor mij vanzelfsprekend.

 

Ethiek stelt de vraag of onze normen en denken en handelen wel leiden tot wat goed is voor het individu en de gemeenschap. Het ethisch aspect van het beroep dat wordt uitgeoefend bij iedereen onder de aandacht brengen, is mijn drijfveer.

 

Ik ben en blijf het liefst zo dicht mogelijk betrokken bij de beroepsgroep die werkzaam is in het directe contact met de klant, de kinderen, de jongeren, de cliënt, de student enz. en daarnaast natuurlijk bij de direct betrokkenen van deze personen, zoals ouders, vrijwilligers, belangenverenigingen en beleidsmakers.

beroepsethiek
naar beroepsethiek

Beroepsethiek gebruik ik om de beroepsbeoefenaar te ondersteunen bij zijn streven het 'goede' te doen. Leren ethisch te reflecteren op eigen denken en handelen, kan inzicht geven in je eigen denk- en handelingspatronen.

 

voorbeelden van vragen aan beroepsbeoefenaars

  • Waarop is dat wat ik het 'goede' vind in deze situatie gebaseerd?
  • Mag je als beroepsbeoefenaar je intuïtie als uitgangspunt nemen?
  • Heeft de beroepsbeoefenaar voldoende mogelijkheden om los van het 'kostenplaatje' eigen afwegingen te maken?

 

Ethisch reflecteren vooraf laten gaan aan je handelen voorkomt dat je ongefundeerd een beslissing neemt.

ethiek in zorg en welzijn
naar zorgethiek

Zorgethiek stelt de relaties tussen mensen centraal en richt de aandacht op de structuur en betekenis van emoties die een rol spelen in het denken en handelen. Het waarborgen van het kwetsbare patroon van relaties is een van de waarden waarmee de zorgethiek zich bezighoudt.

 

Zorgethiek als toegepaste ethiek past normatief-ethische theorieën en principes toe in de praktijk en voegt het relationele aspect toe aan de principes die uitgangspunt zijn in de normethiek:
  • geen schade toebrengen
  • weldoen
  • respect voor autonomie
  • rechtvaardigheid

 

De zorgethiek weegt specifieke situaties van handelen ten opzichte van elkaar, zodat duidelijk wordt welk principe prioriteit verdient in een ethisch dilemma. De direct betrokkenen en hun individuele beleving van een situatie maakt nadrukkelijk deel uit van het beslissingsproces.

scholingsaanbod meer info

(beroeps-)ethiek in kinderopvang

 

De bijscholingscursus beroepsethiek in de kinderopvang wil het vizier bewust richten op problemen of dilemma's die vragen om een weloverwogen antwoord.

 

De cursus richt zich op de verantwoordelijkheid van de professional binnen de kinderopvang vanuit drie posities: de functionele verantwoordelijkheid, de beroepsmatige verantwoordelijkheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Vanuit een ethische reflectiemethode biedt de cursus handvatten om lastige situaties door middel van een driehoeksanalyse te ontrafelen. Het doel is te komen tot een weloverwogen besluit dat te verantwoorden is tegenover alle betrokken personen bij wie de situatie speelt.

 

De cursus wordt bij voorkeur incompany gegeven.

 

PS De cursus staat in de FCB scholingsgids en komt in aanmerking voor een subsidie-aanvraag tot februari 2016.

 

beroepsethiek in zorg en welzijn & onderwijs

 

Professionele verantwoordelijkheid nemen en denken en handelen vanuit weloverwogen besluitvorming kan moeilijk zijn als de situatie waarover je moet beslissen complex is. De cursus kan met casuïstiek uit de eigen praktijksituatie voor veel werkvelden inzichtelijk werken en de professional ondersteunen in zijn denken en handelen in de dagelijkse praktijk.

 

Er zijn verschillende scholingsmogelijkheden:

  • themadagen;
  • klassikaal 7 dagdelen;
  • blended-learning 4 dagdelen en zelfstudie met opdrachten.

scholingsaanbod meer info

presentievaardigheden voor professionals
in de sector zorg en welzijn

 

Om ons eigen denken en handelen en onze ervaringen eens helder voor ogen te krijgen, maken we in deze cursus gebruik van het gedachtegoed van Andries Baart uit zijn boek 'Een theorie van de presentie'. Het eigen beleefde verhaal staat hierin centraal.

 

De cursus heeft als doel een bewustwordingsproces in gang te zetten over de beleving van de ondersteuner zelf in relatie tot de ander die steun vraagt.

 

Er zijn voorwaarden voor deelneming aan de cursus.
De cursus duurt totaal 16 weken, waarbij de lesbijeenkomsten 1 t/m 3 om de veertien dagen plaatsvinden.
Dan een eerste deel van de praktijkopdracht met een duur van 28 dagen en de vierde lesdag in de week hierna.
Hierna het tweede deel van de praktijkopdracht met een duur van 28 dagen en de vijfde lesdag in de week na het tweede deel van de praktijkopdracht.