telefoon / sms 06-22 58 24 42

zorgethiek

naar scholingsaanbod

 

Zorgethiek biedt een toegepaste benadering bij morele vragen. Zorgethiek gaat ervan uit dat de houding en het handelen van individuen bepaald worden door de samenhang van verstandelijke, emotionele, praktische en sociale vermogens en behoeften.

 

Volgens de zorgethiek is een juist moreel oordeel of een juiste beslissing niet alleen af te leiden uit algemene principes, maar hangt dat af van een bijzondere en eenmalige concrete situatie. Algemene morele normen krijgen pas echt betekenis in concrete situaties waarin we als mens de andere mens ontmoeten en hij een gezicht en naam krijgt.

 

relaties centraal

Zorgethiek stelt de relaties tussen mensen centraal en richt de aandacht op de structuur en betekenis van emoties die hierbij een rol spelen. Zorgethiek is een toegepaste, ethische theorie die een omvattende en inclusieve analyse en beoordeling van morele handelingen voorstaat in hun samenhang met situaties en omstandigheden én relaties. Het waarborgen van het kwetsbare patroon van relaties is een van de waarden waarmee de zorgethiek zich bezighoudt.

 

principes die uitgangspunt zijn in de normethiek

Zorgethiek voegt het relationele aspect toe aan de principes die uitgangspunt zijn in de normethiek:
 • geen schade toebrengen
  Men behoort elkaar geen schade toe te brengen en men behoort schade/kwaad te voorkomen.
 • weldoen
  Men behoort elkaars welzijn te bevorderen.
 • respect voor autonomie
  Men behoort de eigenheid en de uniciteit en vooral de eigen keuzen van anderen zoveel mogelijk te respecteren.
 • rechtvaardigheid
  Mensen dienen gelijk behandeld te worden en er moet een rechtvaardige verdeling zijn van middelen en zorg, er mag niet op onterechte gronden onderscheid worden gemaakt tussen mensen.

 

zorgethiek breidt de principes van de normethiek uit

De normethiek weegt specifieke situaties van handelen ten opzichte van elkaar, zodat duidelijk wordt welk principe prioriteit verdient in een ethisch dilemma. Op grond van die afweging komt er een ethisch oordeel tot stand over wat in een specifieke situatie goed handelen is of behoort te zijn.

 

Vanuit de zorgethiek worden die principes van de normethiek uitgebreid en wordt in de afweging van wat goed handelen is of behoort te zijn, bij een ethisch dilemma het relationele aspect tussen de betrokken personen in een specifieke concrete situatie meegewogen. De erkenning en uitwisseling van beleefde gevoelens van iedereen in een concrete specifieke situatie is het vertrekpunt bij het analyseren van het dilemma.